•  » پرستاري
 •  » داخلي و جراحي
 • اصول درمان وريدي
  مولف: بانتون برادي وكلي
  قیمت: 49,000ریال
  قیمت ویژه: 49,000ریال
  قیمت نهایی: 49,000ریال

  توضیح مختصر:در ساليان اخير، تعداد بيماران دريافت کنندة درمان وريدي افزايش يافته است. مطلع هستيد که اکثر بيماران بستري در بخش هاي ويژه، تحت درمان وريدي قرار مي گيرند...


  پرستاري داخلي-جراحي بلک و هوکس: سيستم هاي ارايه ي خدمات بهداشتي
  مولف: جويس ام بلک و جين هوکس
  قیمت: 29,000ریال
  قیمت ویژه: 26,100ریال
  قیمت نهایی: 26,100ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب يكي از درسنامه هاي داخلي ـ جراحي پيشرفته در جهان است كه به اصول كامل آناتومي و فيزيولوژي، پاتوفيزيولوژي، درمان طبي، و مراقبت پرستاري گستره ي كامل اختلالات ...


  پرستاري داخلي-جراحي بلک و هوکس: اختلالات پوست و مخاط
  مولف: جويس ام بلک و جين هوکس
  قیمت: 49,000ریال
  قیمت ویژه: 44,100ریال
  قیمت نهایی: 44,100ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب يكي از درسنامه هاي داخلي ـ جراحي پيشرفته در جهان است كه به اصول كامل آناتومي و فيزيولوژي، پاتوفيزيولوژي، درمان طبي، و مراقبت پرستاري گستره ي كامل اختلالات ...


  پرستاري داخلي - جراحي بلک و هوکس: اصول پرستاري داخلي و جراحي
  مولف: جويس ام بلک و جين هوکس
  قیمت: 109,000ریال
  قیمت ویژه: 95,000ریال
  قیمت نهایی: 95,000ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب يكي از درسنامه هاي داخلي ـ جراحي پيشرفته در جهان است كه به اصول كامل آناتومي و فيزيولوژي، پاتوفيزيولوژي، درمان طبي، و مراقبت پرستاري گستره ي كامل اختلالات ...


  پرستاري داخلي- جراحي بلک و هوکس: اصول حرفه اي
  مولف: جويس بلک و جين هوکانسن هوکس
  قیمت: 25,000ریال
  قیمت ویژه: 22,500ریال
  قیمت نهایی: 22,500ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب يكي از درسنامه هاي داخلي ـ جراحي پيشرفته در جهان است كه به اصول كامل آناتومي و فيزيولوژي، پاتوفيزيولوژي، درمان طبي، و مراقبت پرستاري گستره ي كامل اختلالات ...


  پرستاري داخلي- جراحي بلک و هوکس: اصول رواني اجتماعي
  مولف: بلک و هوکس
  قیمت: 45,000ریال
  قیمت ویژه: 40,500ریال
  قیمت نهایی: 40,500ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب يكي از درسنامه هاي داخلي ـ جراحي پيشرفته در جهان است كه به اصول كامل آناتومي و فيزيولوژي، پاتوفيزيولوژي، درمان طبي، و مراقبت پرستاري گستره ي كامل اختلالات ...


  پرستاري داخلي- جراحي بلک و هوکس: اختلالات جنسي
  مولف: جويس بلک و جين هوکانسن هوکس
  قیمت: 139,000ریال
  قیمت ویژه: 118,500ریال
  قیمت نهایی: 118,500ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب يكي از درسنامه هاي داخلي ـ جراحي پيشرفته در جهان است كه به اصول كامل آناتومي و فيزيولوژي، پاتوفيزيولوژي، درمان طبي، و مراقبت پرستاري گستره ي كامل اختلالات ...


  پرستاري داخلي-جراحي بلک و هوکس: اختلالات دستگاه دفعي
  مولف: جويس ام بلک و جين هوکس
  قیمت: 79,000ریال
  قیمت ویژه: 71,100ریال
  قیمت نهایی: 71,100ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب يكي از درسنامه هاي داخلي ـ جراحي پيشرفته در جهان است كه به اصول كامل آناتومي و فيزيولوژي، پاتوفيزيولوژي، درمان طبي، و مراقبت پرستاري گستره ي كامل اختلالات ...


  Brunner&Suddarths TexeBook Of Medical Surgical Nursing 2014
  مولف:
  قیمت: 3,890,000ریال
  قیمت ویژه: 3,112,000ریال
  قیمت نهایی: 3,112,000ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب 2 جلدي، چاپ ليزري ،آخرين ويراست آن 2014مي باشد.در اين كتاب فهرستي از منابع استنادي رايج در آخر هر فصل آمده است.


  مراقبت اززخم
  مولف: جوآنااي.كين
  قیمت: 50,000ریال
  قیمت ویژه: 45,000ریال
  قیمت نهایی: 45,000ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب به عنوان يك منبع كامل وسريعدراختيارشماست.داراي حقايق حياتي روش هاي مصوروآخرين تكنيك هاي مراقبت اززخم است...


  بيماري هاي مغز و اعصاب بر اساس برونر - فيپس و لاکمن
  مولف: زهرا مشتاق
  قیمت: 59,000ریال
  قیمت ویژه: 53,100ریال
  قیمت نهایی: 53,100ریال

  توضیح مختصر:پيشرفت هاي عمده در تشخيص و درمان و توان بخشي موجب شده است تا درمان هاي جديد رواج پيدا کند. توانايي تصميم گيري سريع، صحيح و به موقع در بخش اعصاب، يکي از مهارت هاي پرستاري .....


  پرستاري داخلي- جراحي بلک و هوکس: اختلالات چند سيستمي
  مولف: جويس بلک و جين هوکانسن هوکس
  قیمت: 79,000ریال
  قیمت ویژه: 71,100ریال
  قیمت نهایی: 71,100ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب يكي از درسنامه هاي داخلي ـ جراحي پيشرفته در جهان است كه به اصول كامل آناتومي و فيزيولوژي، پاتوفيزيولوژي، درمان طبي، و مراقبت پرستاري گستره ي كامل اختلالات ...


  پرستاري داخلي-جراحي بلک و هوکس: اختلالات قلب
  مولف: جويس ام بلک و جين هوکس
  قیمت: 79,000ریال
  قیمت ویژه: 71,100ریال
  قیمت نهایی: 71,100ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب يكي از درسنامه هاي داخلي ـ جراحي پيشرفته در جهان است كه به اصول كامل آناتومي و فيزيولوژي، پاتوفيزيولوژي، درمان طبي، و مراقبت پرستاري گستره ي كامل اختلالات ...


  پرستاري داخلي- جراحي بلک و هوکس: اختلالات تغذيه اي
  مولف: جويس بلک و جين هوکانسن هوکس
  قیمت: 89,000ریال
  قیمت ویژه: 80,100ریال
  قیمت نهایی: 80,100ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب يكي از درسنامه هاي داخلي ـ جراحي پيشرفته در جهان است كه به اصول كامل آناتومي و فيزيولوژي، پاتوفيزيولوژي، درمان طبي، و مراقبت پرستاري گستره ي كامل اختلالات ...


  پرستاري داخلي- جراحي بلک و هوکس: اختلالات متابوليك
  مولف: جويس بلک و جين هوکانسن هوکس
  قیمت: 149,000ریال
  قیمت ویژه: 134,500ریال
  قیمت نهایی: 134,500ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب يكي از درسنامه هاي داخلي ـ جراحي پيشرفته در جهان است كه به اصول كامل آناتومي و فيزيولوژي، پاتوفيزيولوژي، درمان طبي، و مراقبت پرستاري گستره ي كامل اختلالات ...


  پرستاري داخلي- جراحي بلک و هوکس: يافته هاي فيزيولوژيك
  مولف: جويس بلک و جين هوکانسن هوکس
  قیمت: 59,000ریال
  قیمت ویژه: 53,100ریال
  قیمت نهایی: 53,100ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب يكي از درسنامه هاي داخلي ـ جراحي پيشرفته در جهان است كه به اصول كامل آناتومي و فيزيولوژي، پاتوفيزيولوژي، درمان طبي، و مراقبت پرستاري گستره ي كامل اختلالات ...


  پرستاري داخلي-جراحي بلک و هوکس: اختلالات گردش خون
  مولف: جويس ام بلک و جين هوکس
  قیمت: 35,000ریال
  قیمت ویژه: 31,500ریال
  قیمت نهایی: 31,500ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب يكي از درسنامه هاي داخلي ـ جراحي پيشرفته در جهان است كه به اصول كامل آناتومي و فيزيولوژي، پاتوفيزيولوژي، درمان طبي، و مراقبت پرستاري گستره ي كامل اختلالات ...


  مرور سريع پرستاري داخلي جراحي
  مولف:
  قیمت: 79,000ریال
  قیمت ویژه: 71,100ریال
  قیمت نهایی: 71,100ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب حاوي 153 بيماري و اختلال شايع مي باشدكه به صورت الفبايي تنظيم شده اند.در مورد هر بيماري ، توضيح مختصر، علل و ميزان بروز، فيزيوپاتولوژي، تظاهرات باليني، عوارض، تشخيص، تشخيص هاي پرستاري، درمان، مراقبت هاي پرستاري، پايش و آموزش بيمار ذكر شده است...


  مرجع سريع پرستاري
  مولف:
  قیمت: 450,000ریال
  قیمت ویژه: 337,500ریال
  قیمت نهایی: 337,500ریال

  توضیح مختصر:ابن منبع به عنوان مرجعي مناسب خلاصه و در عين حال پربار براي استفاده پرستاران محسوب مي شود.


  پرستاري پيوند
  مولف: فاطمه بهرام نژاد،ندا ثنايي،پويا فرخ نژاد،صديقه عارفي،پريسا مرادي مجد
  قیمت: 390,000ریال
  قیمت ویژه: 312,000ریال
  قیمت نهایی: 312,000ریال

  توضیح مختصر:مساعي گرداورندگان بر اين بوده است تا بتوانندجديدترين مباحث مرتبط با حوزه ي پيوند با نگاه مراقبت زيستي،رواني،اجتماعي و معنوي فراهم نمايند تا بتوانند مبنايي براي ورود به پرستاري مبتني بر شواهد در پيوند باشد.


  صفحه قبل

  | 1 / 3 |

  صفحه بعد

  پرفروشترينها    
  موردی یافت نشد.
  میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه