•  » پزشکي
 •  » اندوکرينولوژي
 • اندوکرينولوژي ويليامز جلد 9 (بيماري هاي پلي اندوکرين و نئوپلاستيک)
  مولف: ويليامز
  قیمت: 800,000ریال
  قیمت ویژه: 560,000ریال
  قیمت نهایی: 560,000ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب بر مبناي اطلاعات بنيادي حاصل از تحقيقات شيميايي و فيزيولوژيک يک بحث چکيده وار و معتبراز مديريت اندوکرينوپاتي باليني ارائه شده است


  اندوکرينولوژي ويليامز جلد 4 (کورتکس آدرنال و فشارخون بالاي اندوکرين)
  مولف: ويليامز
  قیمت: 500,000ریال
  قیمت ویژه: 350,000ریال
  قیمت نهایی: 350,000ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب بر مبناي اطلاعات بنيادي حاصل از تحقيقات شيميايي و فيزيولوژيک يک بحث چکيده وار و معتبراز مديريت اندوکرينوپاتي باليني ارائه شده است


  اندوکرينولوژي ويليامز جلد 7( متابوليسم مواد معدني )
  مولف: ويليامز
  قیمت: 700,000ریال
  قیمت ویژه: 490,000ریال
  قیمت نهایی: 490,000ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب بر مبناي اطلاعات بنيادي حاصل از تحقيقات شيميايي و فيزيولوژيک يک بحث چکيده وار و معتبراز مديريت اندوکرينوپاتي باليني ارائه شده است


  اندوکرينولوژي ويليامز جلد 2 (هيپوتالاموس و هيپوفيز )
  مولف: ويليامز
  قیمت: 1,200,000ریال
  قیمت ویژه: 840,000ریال
  قیمت نهایی: 840,000ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب بر مبناي اطلاعات بنيادي حاصل از تحقيقات شيميايي و فيزيولوژيک يک بحث چکيده وار و معتبراز مديريت اندوکرينوپاتي باليني ارائه شده است


  اندوکرينولوژي ويليامز جلد 5 (توليدمثل )
  مولف: ويليامز
  قیمت: 1,300,000ریال
  قیمت ویژه: 910,000ریال
  قیمت نهایی: 910,000ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب بر مبناي اطلاعات بنيادي حاصل از تحقيقات شيميايي و فيزيولوژيک يک بحث چکيده وار و معتبراز مديريت اندوکرينوپاتي باليني ارائه شده است


  اندوکرينولوژي ويليامز جلد 6 (تغييرات اندوکرين در طول زندگي )
  مولف: ويليامز
  قیمت: 2,200,000ریال
  قیمت ویژه: 1,540,000ریال
  قیمت نهایی: 1,540,000ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب بر مبناي اطلاعات بنيادي حاصل از تحقيقات شيميايي و فيزيولوژيک يک بحث چکيده وار و معتبراز مديريت اندوکرينوپاتي باليني ارائه شده است


  اندوکرينولوژي ويليامز جلد 8 (اختلالات متابوليسم کربوهيدرات و ليپيد )
  مولف: ويليامز
  قیمت: 1,800,000ریال
  قیمت ویژه: 1,260,000ریال
  قیمت نهایی: 1,260,000ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب بر مبناي اطلاعات بنيادي حاصل از تحقيقات شيميايي و فيزيولوژيک يک بحث چکيده وار و معتبراز مديريت اندوکرينوپاتي باليني ارائه شده است


  اندوکرينولوژي ويليامز جلد 3 (تيروئيد)
  مولف: ويليامز
  قیمت: 800,000ریال
  قیمت ویژه: 560,000ریال
  قیمت نهایی: 560,000ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب بر مبناي اطلاعات بنيادي حاصل از تحقيقات شيميايي و فيزيولوژيک يک بحث چکيده وار و معتبراز مديريت اندوکرينوپاتي باليني ارائه شده است


  اندوکرينولوژي ويليامز جلد 1(هورمون و عملکرد هورمون )
  مولف: ويليامز
  قیمت: 600,000ریال
  قیمت ویژه: 420,000ریال
  قیمت نهایی: 420,000ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب بر مبناي اطلاعات بنيادي حاصل از تحقيقات شيميايي و فيزيولوژيک يک بحث چکيده وار و معتبراز مديريت اندوکرينوپاتي باليني ارائه شده است


  پرفروشترينها    
  موردی یافت نشد.
  میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه